• KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Wojtasik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Wojtasik DREXIA z siedzibą w Łodzi (93-482) przy ul. Regatowej nr 19A, legitymujący się numerem NIP: 9471966669, REGON 100804735 (dalej jako „Administrator”).

  2.       Możesz się Pani/Pan skontaktować z Administratorem:

  ·         poprzez kontakt mailowy na adres: drexia@protonmail.com

  ·         osobiście lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.

  3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  ·         w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy, której Pani/Pan ma być stroną, ewentualnie w celu wykonania umowy, której Pani/Pan będzie stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  ·         dla celów podatkowych i rachunkowych - gdy w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

  ·         w celu rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Panią/Pana złożone w związku z realizacją umowy, której będzie Pani/Pan stroną – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora którym jest rozpatrzenie reklamacji, -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  ·         w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umowy – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora którym jest dochodzenie lub obrona przez roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  ·         w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – podstawą przetwarzania uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  4.       Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy, w przypadku nie zawarcia Umowy, przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy. Dane niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, przechowujemy przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  ·         rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Panią/Pana złożone

  ·         dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,

  ·         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

  ·         maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

  5.       Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  6.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane, na wyraźne polecenie Administratora i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych następującym kategoriom odbiorców:

  ·         Biuro księgowo-rachunkowe,

  ·         Kancelaria prawna,

  ·         Podmioty świadczące usługi IT,

  ·         Podmioty świadczące usługi konsultingowe, audytowe, marketingowe;

  Odbiorcami Pani/Pana danych będą także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  7.       W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  ·         prawo dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 2.

  ·         prawo przeniesienia danych do innego administratora - w tym celu należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 2.

  ·         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego - w tym celu należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 2.

  ·         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  8.       Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy. Konsekwencją nie podania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać  od Pani/Pana podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Panią/Pana naszej oferty marketingowej.

 

Webdesign: eLineo.eu

DREXIA
ul. Regatowa 19a
93-482 Łódź
Polska

tel./fax: +48 42 207 26 68
e-mail: biuro@drexia.pl

 


W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.